Language

ZUIHODEN  The mausoleum Masamune Date of the first feudal load  of Sendai-Han

คำแนะนำในการเข้าชม

  ผู้ใหญ่

นักศึกษา
นักเรียนมัธยมปลาย นักเรียนประถม

นักเรียนมัธยมต้น
ค่าเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไป 570 เยน 410 เยน 210 เยน
ค่าเข้าชมสำหรับหมู่คณะตั้งแต่(20 คนขึ้นไป) 460 เยน 310 เยน 160 เยน
ค่าเข้าชมสำหรับหมู่คณะตั้งแต่(50 คนขึ้นไป)
และผู้พิการ(*1) (※1)
360 เยน 210 เยน 110 เยน

*ในกรณีการเข้าชมเป็นหมู่คณะแบบคละรวมกันระหว่างผู้ใหญ่ / นักศึกษา, นักเรียนมัธยมปลาย, นักเรียนประถม / นักเรียนมัธยมต้น จะไม่สามารถใช้ส่วนลดค่าบริการสำหรับการเข้าชมแบบหมู่คณะได้ แม้ว่าจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมดจะครบตามจำนวนที่กำหนดไว้สำหรับหมู่คณะก็ตาม

*1 ส่วนลดสำหรับผู้พิการและผู้ติดตาม 1 คน

เวลาเปิดทำการ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - วันที่ 30 พฤศจิกายน 9.00 น. – 16.50 น.
(เข้าชมรอบสุดท้ายก่อน 16.30 น.)
วันที่ 1 ธันวาคม - วันที่ 31 มกราคม 9.00 น. – 16.20 น
(เข้าชมรอบสุดท้ายก่อน 16.00 น.)
วันหยุด วันที่ 31 ธันวาคม

*การฉายภาพวิดีโอภายในพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเอกสารข้อมูลที่ขุดพบ จะสิ้นสุดลงในเวลาที่เปิดให้เข้าชมรอบสุดท้าย สำหรับท่านที่ต้องการรับชม โปรดเข้าชมก่อนเวลาที่กำหนดไว้

องค์กรสาธารณะประโยชน์ ซุยโฮเด็น เลขที่

เลขที่ 23-2 โอทามะยะชิตะ เขตอาโอบะ เมืองเซนได จังหวัดมิยางิ รหัสไปรษณีย์
980-0814

โทรศัพท์ 022-262-6250
โทรสาร 022-262-6251
อีเมล zuihoden@zuihoden.com